Nieuws

Gert-Jan Segers over "Hoop voor een verdeeld land"

Op uitnodiging van de werkgroepen Vorming en Toerusting van de Bethlehemkerk, Havenkerk en de Morgensterkerk in Papendrecht, en Morgensterkerk de Havenkerk en Ontmoetingskerk in Alblasserdam, komt Gert Jan-Segers, schrijver van het boek ‘Hoop voor een verdeeld land’ naar Cultureel Centrum Landvast (Haven 4) in Alblasserdam.

Maandag 6 februari as. om 20.00 uur zal hij eerst een korte lezing over van zijn boek geven. Daarna zullen een aantal mensen, waaronder Dorien Zandvliet (PvdA wethouder in Alblasserdam) Gert-Jan bevragen over de inhoud van zijn boek.

Uiteraard worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen en met dhr. Segers in gesprek te gaan.

Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Wanneer?  Maandag 6 februari 2017 om 20.00 uur

Waar? Cultureel Centrum Landvast , Haven 4, Alblasserdam

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Hoop voor een verdeeld land door Gert-Jan Segers (1969).

Gert-Jan Segers is thans voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en lijsttrekker voor die partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Hij signaleert in zijn boek vijf hevige breuklijnen in Nederland, die tussen:

-       succesvollen en achterblijvers;
-       religieuzen en seculieren;
-       gezonden en zieken;
-       jongeren en ouderen;
-       langgevestigden en nieuwkomers.

Rijk en arm leeft langs elkaar heen, nieuwkomers voelen zich niet welkom, zieken en gehandicapten staan langs de kant. Jongeren vinden lastig werk, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden. Hoog- en laagopgeleiden raken vervreemd van elkaar, gelovigen en seculieren wantrouwen elkaar. En die kloven worden eerder groter dan kleiner.

Hij besloot met een open blik op onderzoek te gaan langs de breuklijnen om ons heen, op zoek naar nieuwe hoop voor een verdeeld land. Hij sprak met denkers, doeners en ervaringsdeskundigen, onder wie Arjen Lubach, rabbijn Jacobs, Beatrice de Graaf, Generaal buitendienst Van Uhm, Paul Schnabel, Francis Fukuyama, Bruno Roche, Vonne van der Meer, Bert Keizer en Ahmed Aboutaleb.

De onderlinge vervreemding heeft hem geraakt, maar tijdens zijn zoektocht is hij ook hoopvoller geworden. Er is werkelijk iets aan te doen. Hier en daar oppert hij ideeën voor verbeteringen. 

Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken.

Beediging Harry Stam in de raad van Molenwaard sep 16

Afscheid Bram van den Berg

Tijdens de raadvergadering van 21 september j.l. heeft Bram van den Berg uit Nieuw Lekkerland afscheid genomen als raadslid van de ChristenUnie. Bram en Maaike zijn verhuisd naar Laren (Gelderland) en dientengevolge heeft Bram zijn ontslag mogen indienen bij de raad. Er werden mooie woorden gesproken door dhr. De Gruijter, dhr. Van den Borg en onze eigen fractievoorzitter, Gert Lems.

 


Ook Bram zelf heeft nog een korte speech gehouden en roemde daarbij de plaatselijke politiek als zijnde betrouwbaar en een “warm bad”. Wij zijn Bram zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de ChristenUnie heeft betekend en wij wensen Bram en Maaike God’s zegen op hun verdere levenspad.

Uit de fractie: Toeristenbelasting, Molens & de Grutto

Toeristenbelasting, Molens & de Grutto

 
Door: Bram van den Berg

De vier raadsleden werken samen, maar ieder van hen heeft wel een paar terreinen waar ze wat meer aandacht aan geven, hun specialismen, al is dat er een te groot woord voor.
Zo ben ik wat meer bezig met milieu, landschap en natuur en dus ook met het “Molencomplex Kinderdijk-Elshout”, een der mooiste streken van het Groene Hart, waar onze gemeente deel van uit maakt.

Dat bekende stukje Nederlands landschap behoort sinds 1997 samen met Schokland (sinds 1995) en De Beemster (in 1999) tot de drie landschapsgedeelten die tot Werelderfgoed zijn bestempeld. Dat betekende ook verantwoordelijkheid die molens te onderhouden en dat er een groeiende toeristenstroom op gang kwam. Het eerste kost geld, het tweede kan geld opleveren, maar ook overlast en een aantasting van  de culturele rust op zondag.

De Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk heeft de molens van de gemeente overgenomen en ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en probeert dus geld te verdienen. In verband daarmee ontstonden er grootse plannen om de toeristenstroom in goede banen te leiden, te bevorderen en om er meer inkomsten aan over te houden. Zonder financiële medewerking van Rijk, provincie en gemeenten (Alblasserdam en Molenwaard)  zouden die plannen nooit gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moest Molenwaard de plannen ook bestuurlijk kaderen en zo kregen we als Raad het voorstel ‘Kaderstelling Gebiedsontwikkeling Kinderdijk” aan te nemen, dat op 17 november j.l. in de Raad is besproken en aangenomen.

Dat voorstel kon onze volle instemming krijgen op één punt na: het verdubbelen van de toeristenbelasting, van € 1,- naar € 2, -. Met de focus op Kinderdijk begrijpelijk, maar volgens ons gezien vanuit heel Molenwaard niet. Om dat eruit te halen dienden we een motie in die verworpen werd. Een aantekening dat onze fractie geacht werd alleen tegen dat onderdeel te hebben gestemd, kon die avond blijkbaar niet, zodat we tegen onze zin tegen het voorstel stemden. Een volgende vergadering is dat echter rechtgezet.

Wij wilden niet dat andere ondernemers in de toeristenbranche in Molenwaard met deze verhoging   geconfronteerd zouden worden uitsluitend ten behoeve  van ‘Kinderdijk’.
Onze waard heeft meer te bieden dan de molens. Niet voor niets groeien de campings en B&B- gelegenheden. Ik denk aan de slingerende rivierdijken, de kaden langs de veenriviertjes en boezems, het groeiend aanbod om te fietsen en te varen  te midden van de wijdse uitzichten over de weilanden.

Maar … daar zien we echter steeds minder koeien, steeds minder weidebloemen en weidevogels. Waar is de grutto, wie hoort nog de leeuwerik zingen? Onze bestuurlijk invloed daarop is uiteraard gering, Maar die we hebben, willen we daar zeker voor aanwenden. Vandaar dat we met overtuiging de Stichting Blauwzaam steunen en er als gemeente in participeren. Gelukkig horen we weer wel het kikkerconcert en is de ooievaar terug van bijna weggeweest. Nu nog echte hooilanden en ‘blauwgras’-weilanden..

Wie echt ons gebied intrekt, langs dijken, kades en polderwegen, wandelend, fietsend of toerend, als bewoner of als toerist, moet helaas vaststellen dat bankjes of picknickplaatsen wel erg dun ‘gezaaid’ zijn. Vandaar dat we tegen de bezuinigingen op dit gebied waren; we proberen er juist meer te krijgen en daartoe stimuleren we ook de provincie en Rijkswater-staat. Is dat een specialisme? Dat is daar een veel te groot woord voor.
Het is wel een onderdeel van het welzijn dat we nastreven, 
en welzijn gaat bij ons voor welvaart.       

Bram van den Berg, raadslid ChristenUnie Molenwaard
Maart 2016

Referendum associatieverdrag

Referendum associatieverdrag
Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De ChristenUnie adviseert iedereen om gebruik te maken van dit stemrecht en voor het associatieverdrag te stemmen. Waarom?Inhoud Referendum

Het associatieverdrag met Oekraïne heeft tot doel om handelsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor zal Oekraïne steeds meer deel uit gaan maken van de Europese interne markt, waarvan ook Nederlandse bedrijven kunnen profiteren. Het verdrag bevat ook bepalingen over samenwerking op het gebied van buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid en over financiële steun waarmee de EU wil bijdragen aan de Oekraïense inspanningen op het gebied van economische hervormingen. Ook zijn er afspraken gemaakt over mensenrechten- en anti-corruptiebeleid in Oekraïne. Zulke associatieverdragen heeft de EU al met veel meer landen afgesloten, waaronder veel landen die nooit lid zullen (willen) worden van de EU. Zo zijn er associatieverdragen met bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland, maar ook met Egypte, Israël en veel landen in Afrika.

Stemadvies ChristenUnie: Samenwerking JA, toetreding NEE

De ChristenUnie heeft ingestemd met de goedkeuring van het associatieverdrag met Oekraïne, omdat goede betrekkingen met landen die grenzen aan de EU belangrijk zijn. De ChristenUnie ziet graag dat Oekraïne als buurland meer gericht wordt op de EU. Daarom hebben we ingestemd met een verdrag dat de samenwerking tussen de EU en Oekraïne op meerdere vlakken verbetert. Dan gaat het niet alleen om economische en politieke samenwerking, maar om ondersteuning op het gebied van mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. Op deze manier is er sprake van een win-win situatie die de stabiliteit aan de oostgrenzen van de EU moet verbeteren. Dat Rusland niet blij is met dit associatieverdrag geeft ook te denken. Poetin ziet door dit verdrag zijn invloed in Oost-Europa afbrokkelen en vindt dat vervelend. Maar, dat is nog geen reden om tegen het verdrag te stemmen, de Oekraïners hebben immers zelf voor toenadering tot de EU gekozen.

Hoewel de ChristenUnie niet voor het invoeren van referenda was, adviseert zij haar leden, nu dit referendum er desondanks toch komt,  om wel gebruik te maken van hun stemrecht en Ja te zeggen tegen het associatieverdrag. Meer informatie omtrent het referendum en het associatieverdrag kunt u vinden via www.christenunie.nl/associatieverdrag

Ledenvergadering 2015

De jaarlijkse ledenvergadering was deze keer gecombineerd met een bezoek aan een zorgboerderij.
We waren op woensdag 23 september 2015 te gast bij Klaas & Hetty Damsteegt uit Nieuw Lekkerland die ons gastvrij hebben ontvangen op hun boerderij “Zon van Gerechtigheid”. Dagelijks ontvangen zij zorgcliënten en geven hen een nuttige dagbesteding, wat hen sociaal vormt en een (kleine) hoop geeft op uiteindelijk plaatsing in de maatschappij. Erg mooi werk, wat zij met veel plezier en toewijding doen.
 Voor meer informatie over Zorgboerderij Zon van Gerechtigheid verwijzen wij u graag door naar de website van Klaas en Hetty.       www.zorgboerderijzonvangerechtigheid.nl


Tijdens de vergadering is Jan Pieter Moret met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Jan Pieter is geen onbekende binnen de ChristenUnie. Eerder al was hij actief in de raad van Graafstroom en in de schaduwfractie. We zijn dankbaar en blij dat hij zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie.

Op een eerder moment hebben we al feestelijk afscheid genomen van voormalig bestuurslid Anton Verweij en penningmeester Gerrit Damsteegt. Beiden hebben zich jarenlang in bestuursfuncties ingezet voor de ChristenUnie.
Anton eerst voor gemeente Nieuw Lekkerland en Gerrit voor gemeente Graafstroom.We zijn hen dankbaar voor hun tomeloze inzet en wensen hen van harte alle goeds voor de
toekomst.Uitnodiging Ledenvergadering 2015

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van uw kiesvereniging.

Datum: woensdag 23 September
Aanvang: 20:00u (zaal open 19:45u)

Locatie: Zorgboerderij Zon van Gerechtigheid
Fam. Damsteegt
Schoonenburgweg 21, 2957 LB Nieuw-Lekkerland
www.zorgboerderijzonvangerechtigheid.nl

Agendapunten:

1. Welkom en tekenen presentielijst
2. Opening door de voorzitter
3. Werkbezoek/rondleiding op de zorgboerderij van Klaas en Hetty Damsteegt
4. Financieel jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrole
6. Jaarverslag secretaris en notulen
7. Afscheid bestuurslid
8. Verkiezing nieuw bestuurslid
9. Politieke actualiteit
10. Rondvraag
11. Sluiting

Hapje en drankje

Graag tot dan!

vriendelijke groet,

Bestuur ChristenUnie kiesvereniging Molenwaard.

Cooperatiemaatschappij in Molenwaard

Betrokken inwoners van Molenwaard

Onze inwoners laten in samenwerking met het bestuur van onze gemeente mooie resultaten zien. Er zijn blijkbaar kansen om met elkaar onze samenleving een invulling te geven: ieder weet zich gehoord. Velen willen daaraan meehelpen. De ChristenUnie heeft dat in een pas verschenen boekje ‘De coöperatiemaatschappij’ prachtig onder woorden gebracht. Ook in onze kernen (dorpen en stad) bestaat de behoefte om invulling te geven aan onderlinge verbondenheid. Het gaat hierbij om een goed samenspel tussen onze inwoners in de kernen en de gemeentelijke overheid. Het coöperatie- ideaal geeft uitdrukking aan de Christelijke waarden van de bestaande maatschappelijke verbanden. Wat er dus is, wordt voortgezet en aangevuld vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheidsgevoel is een kenmerk van onze streek. In een coöperatie werken mensen samen om een gezamenlijk doel te bereiken en elkaar te versterken. Ieder heeft zijn inbreng op basis van mogelijkheden en deskundigheid. We hebben gezamenlijke belangen en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid.

De overheid
doet daarbij een stapje terug, maar trekt zich niet terug in ‘eigen huis’.  Het gaat er om met elkaar invulling te geven aan de samenleving anno 2015. Het begrip ‘coöperatiemaatschappij’ geeft deze verandering beter inhoud dan de veel gehoorde term ‘participatiemaatschappij’.
In onze dorpen zijn veel meedenkende en meewerkende inwoners die er voor zorgen dat wat er moet worden gedaan met elkaar wordt opgepakt. De gemeentelijke overheid moet hierbij vooral goed luisteren om te weten te komen wat er bij de inwoners leeft. Goed luisteren en daarna met elkaar bespreken op welke manier er oplossingen worden gezocht.

Van zowel inwoners als het gemeentebestuur wordt verwacht dat er verbindingen worden gelegd. Dat is de kracht in de samenleving anno 2015. En dat gaat dwars door de samenleving heen. Van zorg via mantelzorg tot aan het gezamenlijk netjes houden en onderhouden van de buurt waar je woont.

Die verbindingen zijn kleine netwerkjes die er aan meehelpen dat er een overzichtelijke structuur in de samenleving ontstaan. Dat juist maakt onze gemeenschappen krachtig en leefbaar.

Ook moeten we onderkennen dat er grenzen zijn aan wat ieder voor de samenleving kan doen, want niet alles kan door de gemeenschap worden opgepakt. Samen leven, samen zorgen en samen werken, betekent ook dat we moeten ontdekken waar de grenzen liggen. Dus met elkaar moeten we er voor oppassen dat we niet meer vragen dan de gemeenschap aan kan. Dat is wat mij betreft de uitdaging voor de komende jaren.

In Molenwaard wordt al op veel terreinen op een goede manier invulling gegeven aan de coöperatieve samenleving. En we zorgen er voor om de grenzen van wat mogelijk is niet voorbij te gaan.

 

Kees Boender, ChristenUnie wethouder Molenwaard

Verkiezingstournee ChristenUnie

De verkiezingstournee van ChristenUnie Molenwaard start in het weekend van 2 t/m 5 november.

* Vrijdag 2 november 14.30 – 16.30:

Bezoek aan woonzorgcentrum Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1 Bleskensgraaf. We schenken het traditionele kopje koffie – met iets erbij en zijn in gesprek met bewoners/management over ontwikkelingen in de zorg. Ook spelen we graag een spelletje mee en verrichten we binnen en/of buiten hand- en spandiensten.

Want ChristenUnie, dat is Geloven, Durven, Doen!

* Zaterdag 3 november 10.00 - 15.00 uur:

Natuurwerkdag 2012 bij Land van Remus, Wilgenweg 1b Groot-Ammers.

http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/het-land-van-remus/837

Winterklaar maken van het terrein (bomen, fruitbomen, moestuin, bos).

* Maandag 5 november ca. 15.00 – 21.00 uur:

Diverse activiteiten met Arie Slob, fractievoorzitter ChristenUnie in de Tweede Kamer, o.a.

-       School met de Bijbel 'De Schakel' J. van Oudenhovenstraat 1 Nieuw-Lekkerland, in gesprek met leerlingen en leerkrachten

-       ’s Avonds politiek café in ‘Landhoeve’, Lekdijk 15 Nieuw-Lekkerland – inloop ws. 19.30 uur

* Zaterdag 10 november 12.00 - 15.00 uur:

Aanwezig bij de ‘Dag van de Mantelzorg’, De Spil Bleskensgraaf

Georganiseerd door L. en N. Smit’s Stichting i.s.m. Thuiszorg Present en Rivas.

* Maandag 12 november 15.30 – 17.00 uur:

Bezoek aan aannemers- en installatiebedrijf Kwakernaak b.v., Stevinweg 3 Groot-Ammers.

Rondleiding door het bedrijf, o.a. leverancier van rioolgemalen in de Alblasserwaard (en ver daarbuiten).

Gehuisvest in een zeer duurzaam pand.

Lijsttrekkersdebatten: 

Ten slotte neemt Gert Lems uiteraard deel aan de lijsttrekkersdebatten, zoals bekend:

- donderdag 8 november 20.00 - 22.00 uur in woonzorgcomplex 't Waellant, Ooievaar 10 Nieuw-Lekkerland

- dinsdag 13 november 19.00 uur politieke markt in De Spil, Bleskensgraaf - aansluitend vanaf 20.00 uur lijsttrekkersdebat m.m.v. Het Kontakt en MerweRTV

- woensdag 14 november 20.00-22.00 uur in De Spil, Bleskensgraaf (in samenwerking met de Kamer van Koophandel)

Graag ontmoeten wij u op één of meer momenten tijdens deze campagne!

Oprichtingsvergadering

Op  6 september 2012 is de oprichtingsvergadering van ChristenUnie Molenwaard gehouden.
Locatie: verenigingsgebouw "de Rank" (naast de Hervormde Kerk), Kerkenpad 1 in Molenaarsgraaf.
De aanvang van de vergadering was 20.00 uur en de opkomst was naar verwachting.

Download hier het Reglement of de Statuten van ChristenUnie Molenwaard
Download hier het verkiezingsprogramma  en de vastgestelde kandidatenlijst.

Foto's Verkiezingstour

Kijk hier voor foto's van de Verkiezingstour in het kader van de herindelingsverkiezingen voor de gemeente Molenwaard.

- Bezoek Arie Slob aan politiek café op 5 november 2012 in Landhoeve

- Lijsttrekkersdebat Klokradio

Ook op Facebook staan verschillende foto's en albums van de diverse activiteiten.